9.-11.október 2023

Kinosála KLAP, FTF VŠMU

Film bol od svojich počiatkov spojený s indexovou povahou fotografického, neskôr aj fotofonografického záznamu – no nielen tým sa stal synonymom konzervácie minulosti. Aj v čase digitalizácie funguje film ako jedno zo zásadných médií kultúrnej pamäte, či už povahou svojich nezriedka na kultiváciu pamäte zameraných naratívov, alebo aj samotnou, oveľa všeobecnejšou schopnosťou svedčiť o dobe svojho vzniku. Na druhej strane má film, ako akékoľvek iné umenie, tendenciu okrem inovovania vlastných postupov, naratívov, technológií a prostriedkov aj vytvárať kánony, konzervovať určité svoje podoby aj formy pamäte. Štátne a národné filmové inštitúcie ako napríklad filmové školy, archívy, ústavy, môžeme chápať ako akúsi kvintesenciu tejto ambivalentnej funkcie filmu, uchovávať minulosť a zároveň kánonizovať (nielen ju).

Jubilejný 10. ročník seminára KADU sa realizuje v spolupráci s pracovníčkami Oddelenia vedy a výskumu Slovenského filmového ústavu a zároveň Ústavu divadelnej a filmovej vedy CVI SAV a jeho cieľom je prepojiť aktuálne poznatky o filme ako médiu pamäte na Slovensku a v zahraničí. Seminár bude z veľkej časti odohrávať v anglickom jazyku, preto pre prednášky a diskusie bude zabezpečené simultánne tlmočenie a k zahraničným filmom, ktoré u nás neboli uvedené –  titulky. Zámerom je na jednej strane priniesť slovenskému recipientovi renomovaných odborníkov a odborníčky svetového formátu, a na druhej strane prepojiť ich know-how s národným či regionálnym, ako aj spropagovať slovenskú kinematografiu a jej inštitúcie v zahraničí.

V neposlednom rade je seminár venovaný 60. výročiu vzniku Slovenského filmového ústavu ako kľúčovej inštitúcie archivujúcej, reštaurujúcej, sprístupňujúcej a popularizujúcej slovenské filmové dedičstvo prostredníctvom svojich rozmanitých aktivít a funkcií.

Súčasťou seminára budú rôznorodé obsahy, od pozvaných prednášok renomovanej britskej akademičky, profesorky a šéfredaktorky časopisu Studies in Eastern European Cinema Ewy Mazierskej a rumunskej teoretičky, pedagogičky a členky riadiaceho výboru Európskej siete filmových a mediálnych štúdií NECS Andrei Virginás, cez komentované premietania filmov až po panelovú diskusiu, ktorej sa zúčastnia odborníci zo Slovenska i zo sveta.

>>> Online stream <<<